[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[dennou-ruby:003250] Re: 電脳Ruby製品のgem化Àߤµ¤Þ 

¾åÌ % FreeBSD ports maintainer ¤Ç¹.

³Î§¤·¤¿¤¤¤Îǹ¤¬, Á¤Îм¥¸¥ç¤Èæ¤ÆChangeLog doc/narray_miss.html 
¤¬¤¢¤ê¤»¤ó ¤³¤ìƤì¤ì¤Ïʯ, ºï¤µ¤ì¤ÎÇ·¤ç¤«.

From: Seiya Nishizawa <seiya@xxxxxxxxxxxxxx>
Date: Mon, 27 Dec 2010 16:30:33 +0900

> Àߤǹ
> 
> NArrayMiss 1.2.0 ¤òꥹ¤·¤Þ·¤¿¡£
> 
> ʹ¹Å¤Ï> ruby 1.9.2 ±þ
> ¥Ð°¥Õ£¥Ã¯¥¹
> ¤Ç¹¡£
> 
> 2010/12/26 Seiya Nishizawa <seiya@xxxxxxxxxxxxxx>:
>> Àߤǹ
>>
>> ¥ê¡¼¥¹¤·¤è¤È×ÃÆ¢
>> ¤À¤¤Ö¦»þ´Ö¬¤¿¤ÃÆ·¤Þ¤¤Þ·¤¿¡£
>> ¤¹¤¤¤Þ»¤ó>>
>> ¥ê¡¼¥¹¤·¤Þ¹¡£
>>
>> 2010/12/26 Youhei SASAKI <uwabami@xxxxxxxxxxxxxx>:
>>> ÀßÍ: º´¡¹Ì¤Ç¹.
>>>
>>> At Sun, 26 Dec 2010 10:40:06 +0900,
>>> À˳¨Í»Ò<eriko@xxxxxxxxxxxxxx> wrote:
>>>>
>>>> Àˤǹ.
>>>>
>>>> > > °Âê¤Înarray_miss-1.1.2 ¤òÑ·¤¿¤Îǹ¤¬, ruby1.9 ¤Ç°ºî¤»¤ë
>>>> > > ¤á¤ÏVSȤÎâ¤òѹ¤ëͤ¬¤¢¤ê¤¹.
>>>> > > °Âê¤ËÊë¤ÇÔÄ«, ¤½¤ì¤âS¤ÎÑñ¡¼¥¸¤Çî¤Æ·¤ÞÃÆ⤤
>>>> > > ¤Ç¹¤«?
>>>
>>> ¤ÕÈ×ÿ¤Îǹ¤¬ narray_miss ¤ÎCVS ȤÃÆ ruby1.9 ±þ¤È·¤Æ꡼¥¹¤µ¤ì
>>> ¤â¤¤¤ÎÇÏʤ¤Ç·¤ç¤«?
>>>
>>> ---
>>> Youhei SASAKI <uwabami@xxxxxxxxxxxxxx>
>>>              <uwabami@xxxxxxxxxxxxxxxxxx>
>>> Department of Mathematics, Kyoto University
>>> GPG fingerprint:
>>>  4096/RSA: 66A4 EA70 4FE2 4055 8D6A C2E6 9394 F354 891D 7E07
>>>
>>
>>
>>
>> --
>> Seiya Nishizawa
>> Department of Earth and Planetary Atmospheric Sciences, Kobe University
>> TEL : 078-803-5787
>> FAX : 078-803-5791
>>
> 
> 
> 
> -- 
> Seiya Nishizawa
> Department of Earth and Planetary Atmospheric Sciences, Kobe University
> TEL : 078-803-5787
> FAX : 078-803-5791